Strona: Zakres tematyczny prac dyplomowych / Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji

Zakres tematyczny prac dyplomowych

2024-02-28
, red. Ryszard Perłowski

Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

 • Projekt i analiza wybranej karty kontrolnej.
 • Projekt procesu technologicznego wybranej części.
 • Analiza FMEA wybranej konstrukcji/procesu
 • Zastosowanie metod liczbowego określenia jakości do charakterystyki wybranego typu wyrobów.
 • Modelowanie/optymalizacja operacji technologicznych.
 • Zastosowanie metod statystycznych w zarządzaniu produkcją.
 • Analiza zdolności jakościowej maszyn i procesów.
 • Analiza i doskonalenie procesów i systemów produkcyjnych.
 • Ocena właściwości tribologicznych wybranych skojarzeń tarciowych.
 • Wybrane zagadnienia koncepcji Przemysł 4.0.

 

Prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus

 • Metrologia powierzchni.
 • Tribologia.

 

Dr hab. Waldemar Koszela, prof. PRz

 • Wprowadzanie nowego wyrobu do produkcji w wybranym przedsiębiorstwie.
 • Teksturowanie powierzchni trących.
 • Nagniatanie części maszyn.
 • Badania tribologiczne powierzchni pracujących ślizgowo.

 

Dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz

 • Zastosowanie wybranych instrumentów zarządzania jakością (wykres Ishikawy, FMEA, analiza Pareto – Lorenza, histogramy, wykresy korelacji, algorytmy..) do identyfikacji i eliminacji niezgodności w procesach przedsiębiorstwa ……...
 • Doskonalenie organizacji produkcji z wykorzystaniem technik LM (zasady, metody, narzędzia) np. SMED, 6Sigma, 5S, TPM)
 • Metody statystyczne (np. Projekt karty kontrolnej, Analiza powtarzalności i odtwarzalności narzędzi pomiarowych „Gage R&R”, Kappa) w kontroli procesu produkcyjnego lub w przedsiębiorstwie....
 • Metody wspomagania decyzji w doskonaleniu procesów w przedsiębiorstwie. (AHP, 8D, Six Sigma, DMAIC, ACJ)
 • Ocena zdolności jakościowej wybranych maszyn i procesów technologicznych.
 • Analiza FMEA procesu technologicznego lub wyrobu.
 • Projekt wybranych elementów systemu zarządzania jakością ISO 9001 (ew. ISO 14001, EMAS, PN-N-45001, ISO 22000).
 • Porównanie wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowisku … w przedsiębiorstwie
 • Projekt wstępnego przeglądu środowiskowego systemu EMAS dla wybranego przedsiębiorstwa.
 • Analiza porównawcza metod oceny jakości wyrobów.
 • Analiza i propozycje doskonalenia wybranych usług.(KANO, SERVQUAL, SERVPERF)
 • Analiza procesów logistycznych (np. zaopatrzenia, make or buy, sourcingu, zakupu, dystrybucji) w przedsiębiorstwie…. i próba ich usprawnienia
 • Analiza procesu dystrybucji/ kanałów dystrybucji  i próba jego doskonalenia w....
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami w przedsiębiorstwie  i propozycja doskonalenia.
 • Zastosowanie filozofii Kaizen i Poka-Yoke (ew. metody ABC/XYZ, FMEA itp.) do usprawnień procesów logistycznych.

 

Dr hab. inż. Leszek Skoczylas, prof. PRz

 • Projekt procesu technologicznego z wykorzystaniem systemu CAX.
 • Projekt oprzyrządowania technologicznego z wykorzystaniem systemu CAX.

 

Dr hab. inż. Dorota Stadnicka, prof. PRz

 • Mapowanie strumienia wartości w produkcji i usługach
 • Skracanie czasów przezbrojeń z wykorzystaniem metody SMED
 • Rozwiązywanie problemów produkcyjnych poprzez zastosowanie rozwiązań typu Poka Yoke
 • Zastosowanie metodyki Six Sigma do doskonalenia jakości procesów
 • Doskonalenie niezawodności maszyn technologicznych z wykorzystaniem TPM
 • Zastosowanie metod i narzędzi zarządzania jakością do analizy problemów jakościowych
 • Zastosowanie metod i narzędzi lean do doskonalenia organizacji pracy w organizacjach

 

Dr hab. inż. Władysław Zielecki, prof. PRz

 • Mapowanie strumienia wartości wybranego wyrobu.
 • Prognozowanie i planowanie zagregowane produkcji wybranego wyrobu.
 • Analiza i doskonalenie systemu dystrybucji wybranego wyrobu.
 • Eliminacja zmienności procesu z korzystaniem metody 6 Sigma.
 • Ekologiczna ocena cyklu życia wybranego wyrobu.

 

Dr hab. inż. Katarzyna Antosz, prof. PRz

 • Analiza i ocena systemów pomiarowych z wykorzystaniem wybranej metody.
 • Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem wybranych narzędzi i metod zarządzania jakością Lean Manufacturing.
 • Analiza oraz możliwości doskonalenia funkcjonowania maszyn technologicznych w wybranym przedsiębiorstwie.
 • Wykorzystanie systemu SAP ERP do doskonalenia procesów produkcyjnych i zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.
 • Analiza i ocena możliwości wdrożenia nowego wyrobu do produkcji.
 • Analiza bezpieczeństwa maszyn oraz projekt ich dostosowania do wymagań dyrektywy maszynowej w wybranym przedsiębiorstwie.
 • Analiza i projekt zastosowania narzędzi odchudzonego w procesie nadzoru nad infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa.
 • Analiza i projekt komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką remontową w wybranym przedsiębiorstwie.
 • Identyfikacja marnotrawstwa w procesach oraz ich ciągłe doskonalenie.
 • Zastosowanie mapowania strumienia wartości dla doskonalenia wybranych procesów przedsiębiorstwa.

 

Dr inż. Magdalena Bucior

 • Pneumokulowanie.
 • Narzędzia i metody zarządzania jakością.

 

Dr inż. Barbara Ciecińska

 • Zarządzanie produkcją: projektowanie systemów produkcyjnych, szeregowanie zadań, optymalizacja przepływu produkcji, zarządzanie parkiem maszyn, sterowanie jakością, itp.
 • Zarządzanie środowiskiem i problemy ekologii przemysłowej
 • Bezpieczeństwo i ergonomia: wdrażanie systemu zarządzania, szacowanie ryzyka zawodowego, projektowanie stanowisk pracy
 • Zagadnienia technologiczne:
  • badanie zwilżalności powierzchni materiałów, wyznaczanie swobodnej energii powierzchniowej, badanie jakości i przyczepności powłok lakierniczych,
  • obróbka laserowa - analiza przebiegu procesu obróbki wybranym sposobem, optymalizacja parametrów obróbkowych
 • inne do uzgodnienia.

 

Dr hab. inż. Andrzej Dzierwa, prof. PRz

 • Analiza struktury geometrycznej powierzchni po wybranym procesie obróbki wykończeniowej.
 • Określenie istotności wpływu wybranych parametrów wejściowych dowolnego procesu na chropowatość powierzchni.
 • Analiza i propozycje udoskonaleń wybranych procesów organizacyjnych i / lub produkcyjnych na postawie wybranego przedsiębiorstwa.
 • Wykorzystanie metod statystycznych i / lub technik zarządzania jakością do poprawy funkcjonowania wybranych aspektów działalności przedsiębiorstw.
 • Analiza wpływu struktury geometrycznej powierzchni na zużycie i tarcie.

 

Dr hab. inż. Lidia Gałda

 • Analiza istotności wpływu wybranych właściwości warstwy wierzchniej na charakterystyki tribologiczne węzłów ślizgowych w styku smarowanym
 • Analiza wpływu wybranych właściwości warstwy wierzchniej na charakterystyki tribologiczne węzłów ślizgowych przy skąpym smarowanym
 • Wpływ wybranych właściwości warstwy wierzchniej na charakterystyki tribologiczne węzłów ślizgowych z zastosowaniem metodyki planowego eksperymentu
 • Analiza i ocena wpływu czynników wejściowych procesu technologicznego na chropowatość powierzchni z wykorzystaniem programów randomizowanych
 • Analiza wpływu wybranych właściwości warstwy wierzchniej na charakterystyki tribologiczne węzłów ślizgowych przy zastosowaniu nietypowych materiałów

 

Dr inż. Rafał Kluz

 • Analiza porównawcza metod określania sprawności systemów pomiarowych (MSA).
 • Analiza wybranych narzędzie SPC pod kątem oceny stabilności procesów i możliwości wykrywania zakłóceń.
 • Wyznaczanie zdolności procesów o parametrach nie podlegających normalnemu rozkładowi prawdopodobieństwa.
 • Analiza niezawodności i wydajności synchronicznej elastycznej linii produkcyjnej.
 • Badanie zdolności jakościowej procesów z wykorzystaniem wskaźników wielowymiarowych MCpx.
 • Modelowanie elastycznego gniazda obróbkowego z wykorzystaniem „markowskich”systemów kolejkowych.

 

Dr hab. inż. Andrzej Kubit

 • Badania właściwości połączeń konstrukcyjnych stosowanych w konstrukcjach lotniczych, w tym połączenia klejowe, zgrzewane, nitowane.
 • Badania właściwości hybrydowych kompozytów metalowo-włóknistych (kompozyty GLARE, FML).
 • Analiza i doskonalenie procesu wytwarzania w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym..

 

Dr inż. Ryszard Perłowski, prof. PRz

 • Analiza i optymalizacja/doskonalenie systemów logistycznych (zapasy, magazyny, transport).
 • Symulacja sterowania procesów produkcyjnych z wykorzystaniem systemu SAP ERP,
 • Projektowanie systemów produkcyjnych i ich optymalizacja.
 • Zarządzanie jakością z wykorzystaniem komputerowych systemów CAQ.
 • Wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością w doskonaleniu wybranych procesów
 • Wykorzystanie narzędzi Lean Manufacturing  w doskonaleniu wybranych procesów
 • Inny zakres - do uzgodnienia z promotorem.

 

Dr inż. Przemysław Podulka

 • Analiza zastosowania narzędzie produkcji odchudzonej na stanowisku pakowania/kontroli jakości/reklamacji wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • Doskonalenie organizacji produkcji na stanowisku specjalista ds. kontroli jakości i reklamacji
 • Analiza porównawcza kart kontrolnych w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Analiza i doskonalenie określonego procesu produkcyjnego z wykorzystaniem wybranych narzędzi Lean Manufacturing
 • Analiza zastosowania filtracji cyfrowej w minimalizacji błędów pomiaru i analiza struktury geometrycznej powierzchni
 • Wpływ zakłóceń pomiarowych urządzeń optycznych na parametry stereometrii powierzchni
 • Analiza struktury geometrycznej powierzchni za pomocą filtrów Gaussa
 • Dekompozycja cech powierzchni za pomocą analizy cyfrowej
 • Zmniejszenie wpływu efektu brzegowego w analizie struktury geometrycznej powierzchni
 • Analiza właściwości powierzchni cylindrycznych zawierających szerokie wgłębienia smarowe

 

Dr Krystyna Skoczylas

 • Analiza kosztów logistyki dla potrzeb efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Sprzedaż (popyt) a zarządzanie zapasami przedsiębiorstwa.
 • Analiza i ocena zarządzania wybranego obszaru logistyki (gospodarką magazynową, zapasami, zaopatrzeniem, transportem, dystrybucją) na przykładzie przedsiębiorstwa.
 • Wykorzystanie analizy ekonomiczno – logistycznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Analiza porównawcza zewnętrznych źródeł finansowania zakupu środków transportu.

 

Dr inż. Sławomir Świrad

 • Statystyczna kontrola procesu z wykorzystaniem kart kontrolnych (X-R).
 • Projekt karty kontrolnej w systemie SAP-QM (Quality Management).
 • Zastosowanie wybranych narzędzi wspomagania jakości (Diagram Ishikawy, wykres Pareto-Lorenza) z wykorzystaniem oprogramowania iGrafx.
 • Harmonogramowanie produkcji w systemie PREACTOR na podstawie wybranego procesu produkcyjnego.
 • Badanie istotności wpływu parametrów obróbki na wybrane właściwości chropowatości powierzchni.
 • Wyznaczenie optymalnej lokalizacji magazynu wybranymi metodami.
 • Realizacja wybranej strategii produkcyjnej z wykorzystaniem oprogramowania SAP/ERP PP.
 • Kontrola jakości w systemie SAP/ERP QM.
 • Optymalizacja procesu technologicznego z wykorzystaniem wybranej metody planowania doświadczenia.
 • Analiza wypływu parametrów wejściowych obróbki narzędziami hydrostatycznymi na strukturę geometryczną powierzchni.
 • Temat uzgodniony z prowadzącym.

 

Dr inż. Leszek Tomczewski

 • Wykorzystanie systemów CAD w projektowaniu elementów maszyn
 • Analiza procesu wytwarzania z wykorzystaniem systemu CAM
 • Tworzenie procesu technologicznego przy wykorzystaniu narzędzi CAD/CAM
 • Wytwarzanie części maszyn przy wykorzystaniu obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Programowanie obrabiarek CNC w procesie wytwarzania

 

Dr Weronika Wojtowicz

 • Analiza wpływu posiadanych zasobów na produktywność przedsiębiorstwa.
 • Analiza wpływu kosztów na wydajność przedsiębiorstwa.

Dr inż. Roman Wdowik

            Tematy prac dyplomowych inżynierskich/Topics of bechelor theses:

 • Proces technologiczny obróbki części typu wał uwzględniający zastosowanie programu CAD/CAM. (Process plan regarding machining of shaft including application of CAD/CAM software)
 • Proces technologiczny obróbki części typu płyta uwzględniający zastosowanie programu CAD/CAM. (Process plan regarding machining of plate including application of CAD/CAM software)
 • Opracowanie instrukcji eksploatacji tokarki uwzględniającej zastosowanie programów CAD/CAM. (Developing of lathe user’s manual including application of CAD/CAM software)
 • Opracowanie instrukcji dotyczącej wybranych badań dokładności geometrycznej frezarki CNC. (Developing of manual regarding selected measurements focused on geometrical accuracy of milling machine tool)
 • Przykłady parametrycznego programowania frezarki Haas. (Examples of parametric programming of Haas milling machine tool)
 • Przykłady parametrycznego programowania tokarki Haas. (Examples of parametric programming of Haas lathe)
  Tematy prac dyplomowych magisterskich/Topics of master theses:
 • Analiza porównawcza procesów technologicznych obróbki wału opracowanych z zastosowaniem oprogramowania CAD/CAM. (Comparison of technological processes regarding shaft machining and developed with the use of CAD/CAM software).
 • Analiza porównawcza procesów technologicznych obróbki płyty opracowanych z zastosowaniem oprogramowania CAD/CAM. (Comparison of technological processes regarding plate machining and developed with the use of CAD/CAM software)
 • Badania w zakresie doboru optymalnej strategii obróbki płyty stalowej w programie CAM. (Investigation on optimal machining strategy of steel plate by the use of CAM software)
 • Badania w zakresie doboru optymalnej strategii obróbki wału stalowego w programie CAM. (Investigation on optimal machining strategy of steel shaft by the use of CAM software)
 • Analiza porównawcza dotycząca projektowania procesów technologicznych obróbki w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych. (Comparion of technological process planning in various manufacturing firms)
 • Analiza dotycząca możliwości zastosowania wirtualnej rzeczywistości w projektowania procesów technologicznych obróbki w przemyśle obrabiarkowym. (Comparion of technological process planning in environment of machine tools manufacturers)

Dr inż. Artur Bełzo

 • Projekt technologii obróbki wału z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM.
 • Analiza porównawcza procesów technologicznych obróbki wału z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM.
 • Projekt technologii obróbki frezarskiej z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM.
 • Analiza porównawcza procesów technologicznych obróbki frezarskiej z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM.
 • Projekt i analiza porównawcza wariantów uchwytu obróbkowego.
 • Projekt przyrządu specjalnego do obróbki frezarskiej / tokarskiej.
 • Projekt i analiza porównawcza wariantów obróbki wybranej części.
 • Projekt CAD konstrukcji wybranego urządzenia.
 • Analiza wariantów odtworzenia geometrii części i projekt technologii jej obróbki.
 • Projekt odtworzenia geometrii wybranej części z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej.

Dr inż. Sławomir Woś

 • Projekt procesu technologicznego wybranej części opracowanego na obrabiarki konwencjonalne.
 • Projekt procesu technologicznego części typu tarcza z wykorzystaniem systemów CAD/CAM.
 • Projekt procesu technologicznego części typu wał z wykorzystaniem systemów CAD/CAM.
 • Projekt procesu technologicznego części typu pokrywa z wykorzystaniem systemów CAD/CAM.
 • Projekt optymalizacji parametrów procesu teksturowania laserowego.
 • Projekt badań powierzchni ślizgowych, oraz wpływu ich parametrów na właściwości cierne.
 • Projekt doboru parametrów procesu precyzyjnej obróbki laserowej przy zastosowaniu lasera niskiej mocy.
 • Projekt przyrządu specjalnego do obróbki frezarskiej.
 • Projekt przyrządu specjalnego do obróbki tokarskiej.
 • Projekt uchwytu wiertarskiego.
 • Projekt CAD konstrukcji wybranego urządzenia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję